Producenci

Regulamin

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym gastroworld.pl:

I.            Postanowienia ogólne

1.    Sklep internetowy firmy Sawex umożliwia dokonanie zakupów wyłącznie za pośrednictwem Internetu pod adresem www.gastroworld.pl
2.    Regulamin sklepu określa zasady sprzedaży wysyłkowej towarów znajdujących się w ofercie sklepu gastroworld.pl
Sklep jest własnością firmy:
PHU SAWEX SŁAWOMIR CZARNECKI (w dalszej części regulaminu zwany „Sprzedającym” lub „PHU SAWEX” )
ul. Lotosowa 43, 60-175 Poznań
NIP: 777-001-59-69, REGON: 630275864
Bank REIFFEISEN-POLBANK , nr rachunku: 13 2340 0009 0180 2400 0000 0159
tel.: 61 863 81 12 - 3, tel./fax: 61 867 78 75, mail: sklep@gastroworld.pl
3.    Klientem sklepu gastroworld.pl może zostać osoba prawna i/lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
4.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie gastroworld.pl są podane w złotych polskich – PLN. Podane są zarówno ceny netto jak i brutto (zawierające podatek VAT).
Ceny podane przy towarach znajduja się w ciagłej aktualizacji. Faktyczna cena towaru zostanie każdorazowo podana przy potwierdzeniu złożonego zamówienia.
Jeżeli podana cena nie będzie odpowiadać Zamawiającemu może on zrezygnować z zamówienia a jego dane zostaną usuniete z bazy danych sklepu.
5.    Ceny towarów w sprzedaży promocyjnej są oznaczone czerwonym kolorem. Liczba towarów w promocji jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych sprzedażą promocyjną.
6.    Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia Sprzedajacego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT jest każdorazowo wysyłana w przesyłce z zamówionym towarem.
7.    Obowiązkiem zamawiającego jest podanie prawidłowych danych dotyczących płatnika oraz adresu do dostawy towaru. Jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury oraz realizacji całości kontraktu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po otrzymaniu faktury, obowiązkiem Zamawiającego jest wystawienie i przesłanie na adres Sprzedającego noty korygującej.
Zostanie ona podpisana przez Sprzedająco i odesłana Zamawiającemu.
8.    Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty przez Zamawiającego całej należności.
9.    Ceny podane w gastroworld.pl nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba, że takie jest już uwzględnione w opisie towaru) oraz montażu i szkolenia
w zakresie obsługi. Cena montażu, uruchomienia oraz szkolenia pracowników jest uzgadniana indywidualnie – tel. 61 863 81 12.
10. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronach gastroworld.pl mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Wynika to z technologicznego ulepszania stanu oferowanych towarów.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych i wycofywania istniejących towarów w sklepie gastroworld.pl, do zmian cen towarów, przeprowadzania, odwoływania lub modyfikowania akcji promocyjnych.
 
II.          Ochrona danych osobowych
 
1.    Sprzedający informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe, otrzymywane przez gastroworld.pl za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, formularzy zamówień
i formularzy kontaktowych dostępnych na stronach www.gastroworld.pl, będą używane tylko i wyłącznie w następujących celach:
§ realizacji zamówień składanych na stronach www.gastroworld.pl
§ udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytanie,  komentarz lub wyjaśnienie poruszonego przez użytkownika  zagadnienia.
§ przekazanie użytkownikowi informacji dotyczącej oferty handlowej Sprzedającego
2.    Sprzedający informuje, że wszelkie dane osobowe oraz dane teleadresowe otrzymywane przez niego za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę PHU SAWEX i jej pracowników w celach służbowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym.
3.    Gastroworld.pl stosuje "cookies" w celu zapewnienia poprawnego działania systemu zamówień i identyfikacji użytkownika. "Cookies" jest informacją zapisywaną w postaci pliku przez serwer WWW na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
4.    Dane osobowe Zamawiających podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku „ O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do usuwania i modyfikowania swoich danych osobowych.
Usunięcie i rejestracja danych osobowych w serwisach jest dobrowolne.
5.    PHU SAWEX będzie informowała o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w ofercie PHU SAWEX.
 
III.        Składanie zamówienie i jego realizacja

1.    Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego w sklepie gastroworld.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia należy umieszczać w rubryce: dodatkowy opis do zamówienia
2.    Każde zamówienie potwierdzane jest drogą elektroniczną. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego.
3.    Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności produktów w magazynie. Standardowo wynosi 2-10 dni roboczych. W przypadku braku towaru w magazynie lub towaru wykonywanego na zamówienie, czas realizacji może wydłużyć się od 14-30 dni – od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
O terminie realizacji Zamawiający będzie każdorazowo poinformowany.
4.    Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
5.    W przypadku, gdy konkretny towar jest dłuższy czas niedostępny, Sprzedający może zaproponować towar zbliżony pod względem parametrów, właściwości i przeznaczenia.
Ewentualna zamiana przedmiotu zamówienia może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego.
6.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od PHU SAWEX, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia. Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
7.    Zakupione towary dostarczane są Kupującemu pod adres określony w formularzu zamówienia. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej Fedex.
Istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice kraju – po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i kosztów dostawy ze Sprzedającym.
Koszty związane z realizacją i obsługą zagranicznego zamówienia pokrywa Zamawiający.
8.    Koszty transportu i pobrania towaru są ponoszone przez firmę PHU SAWEX lub odbiorcę zgodnie z wytycznymi podanymi w koszyku. Koszty transportu podane przez PHU SAWEX dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz przesyłek z zastrzeżeniem godziny odbioru.
9.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, spowodowane niewłaściwym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego .
10. Do realizacji zamówień na indywidualne zapotrzebowanie Zamawiającego (np. meble ze stali nierdzewnej), Sprzedający przystępuje po otrzymaniu na konto zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia brutto.
11. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówionego towaru skutkować będzie obciążeniem zamawiającego kosztami dostawy.
12. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
13. W zależności od firmy spedycyjnej Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.
14. Forma płatności:
§ Stałym klientom oraz jednostkom budżetowym udzielane są odroczone terminy płatności. Informacja: tel. 61 863 81 12.
§ Pozostałe formy płatności to:
- przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru
- dostawa za pobraniem – wyłącznie do kwoty nie przekraczającej 5000,00 zł.
Koszt pobrania pokrywa Zamawiający.
- w przypadku wcześniejszej wpłaty zaliczki ( towary na indywidualne zamówienie) -
dopłata przed dostawą lub za pobraniem w dniu dostawy.
15. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

 
IV.         Warunki gwarancji, rękojmi, reklamacji i zwrotu towarów

1.    Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe.
Do urządzeń dołączana jest karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej przez producenta lub dystrybutora towarów.
2.    Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna.
W przypadku braku podpisu i pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej, konieczne jest przesłanie karty do Sprzedającego – celem jej uzupełnienia.
3.    Prosimy nie wyrzucać opakowania towaru przed jego sprawdzeniem, gdyż może być do niego załączona instrukcja obsługi.
4.    Prosimy zachować, przynajmniej w okresie gwarancji, oryginalne opakowania, aby w razie konieczności odesłania sprzętu do producenta, nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.
5.    Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi – w przypadku umowy zawieranej z podmiotem nie będącym konsumentem.
6.    W przypadku konieczności złożenia reklamacji, należy kontaktować się z PHU SAWEX
pisemnie - pod adres e-mail: serwis@sawex.poznan.pl
lub faksem na nr 61 867 78 75.
Otrzymanie zgłoszenia przez Sprzedającego będzie każdorazowo potwierdzone Zamawiającemu w formie pisemnej.
W przypadku braku takiego potwierdzenia Zamawiający proszony jest o kontakt ze Sprzedającym.
7.    Podstawą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu tj. faktury VAT
8.    Szczegółowe warunki gwarancji oraz serwisu urządzeń znajdą Państwo na stronie:
www.sawex.poznan.pl/pl/serwis.html
9.    Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie w obecności kuriera jakości i kompletności dostawy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości tj. braków lub uszkodzeń, należy sporządzić - w momencie odbioru przesyłki i obecności kuriera – protokół szkody na druku firmowym przewoźnika.
Protokół ten należy niezwłocznie przesłać faksem lub mailem do PHU SAWEX – i otrzymać od Sprzedającego potwierdzenie jego dostarczenia.
Niedopełnienie tej formalności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami poniesionymi w transporcie.
10. PHU SAWEX nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
11. W przypadku konsumenta zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności ze szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” - Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na piśmie (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie klienta).
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pełnowartościowego i nie noszącego śladów eksploatacji towaru (nie później niż w terminie 14 dni),  w stanie niezmienionym (zapakowanym w oryginalne opakowanie). Zwrot towaru odbywa się na koszt Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z działem handlowym PHU SAWEX. Zamawiający może dodatkowo ponieść koszt przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru. Informacje dotyczące zwrotu udzielane są pod numerem telefonu 61 863 81 12.
12. Zwrot pieniędzy na konto Zamawiającego następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru oraz po otrzymaniu zwrotu podpisanej i datowanej kopii korekty faktury VAT.
13. Firma PHU SAWEX nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.
14. PHU SAWEX zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów nie będących konsumentami.
 
V.           Warunki płatności
 
1.    Jednostki budżetowe: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury.
2.    W przypadku firm prywatnych i osób fizycznych, do wyboru:
§ przedpłata 100% przed wysyłką towaru
§ częściowa przedpłata i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze przesyłki – dotyczy towarów wykonywanych na zamówienie klienta
§ dostawa za pobraniem – wyłącznie do kwoty nie przekraczającej 3500,00 zł.
Koszt pobrania pokrywa Zamawiający.
3.    W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji warunków płatności
 
VI.         Postanowienia końcowe
 
1.    Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał właściwy Sąd.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.