Kategorie

Producenci

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym gastroworld.pl: Obowiązuje od 25.05.2018

I.            Postanowienia ogólne

1.    Sklep internetowy firmy Sawex umożliwia dokonanie zakupów wyłącznie za pośrednictwem internetu pod adresem www.gastroworld.pl

2.    Regulamin sklepu określa zasady sprzedaży wysyłkowej towarów znajdujących się w ofercie sklepu gastroworld.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.) Sklep jest własnością firmy: PHU SAWEX SŁAWOMIR CZARNECKI (w dalszej części regulaminu zwany „Sprzedającym” lub „PHU SAWEX” ) ul. Lotosowa 43, 60-175 Poznań NIP: 777-001-59-69, REGON: 630275864 Bank BNP PARIBAS , nr rachunku: 13 2340 0009 0180 2400 0000 0159 tel.: 61 863 81 12 - 3, tel./fax: 61 867 78 75, mail: sklep@gastroworld.pl

3.    Klientem sklepu gastroworld.pl może zostać podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (w dalszej części regulaminu zwany „Kupującym” ) Do dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym niezbędna jest rejestracja i założenie konta.

4.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie gastroworld.pl są podane w złotych polskich – PLN. Podane są zarówno ceny netto jak i brutto (zawierające podatek VAT). Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.  Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT jest każdorazowo wysyłana w przesyłce z zamówionym towarem.

7.    Obowiązkiem Kupującego jest podanie prawidłowych danych dotyczących płatnika oraz adresu do dostawy towaru. Jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury oraz realizacji całości kontraktu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po otrzymaniu faktury, obowiązkiem Kupującego jest wystawienie i przesłanie na adres Sprzedającego noty korygującej. Zostanie ona podpisana przez Sprzedającego i odesłana Kupującemu.

8.    Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty przez Kupującego całej należności. Dostawa zamówionych towarów następuje za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w biurze handlowym firmy PHU Sawex Koszty transportu i dostawy określone zostały w zakładce Warunki i koszty dostawy Ceny podane w gastroworld.pl nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba, że takie jest już uwzględnione w opisie towaru) oraz montażu i szkolenia w zakresie obsługi. Cena montażu, uruchomienia oraz szkolenia jest uzgadniana indywidualnie – tel. 61 863 81 12.

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronach gastroworld.pl mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Wynika to z technologicznego ulepszania stanu oferowanych towarów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych i wycofywania istniejących towarów w sklepie gastroworld.pl, do zmian cen towarów, przeprowadzania, odwoływania lub modyfikowania akcji promocyjnych.

 

II.          Ochrona danych osobowych

Kupujący, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. oraz w części w tej ustawie określonej na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. („Ustawa”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz jej realizacji tj. przetwarzaniu przez inne podmioty w tym celu (firma spedycyjna, ubezpieczyciel oraz inne podmioty współpracujące z Sawex w celu realizacji  umów będących przedmiotem niniejszego Regulaminu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do świadczenia usług oraz zawarcia i realizowania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie.

Kupujący podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą. Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który przetwarza je zgodnie z ustawą i RODO. Kupujący, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie  Ustawy oraz RODO może, podczas rejestracji i każdym innym dowolnym terminie, wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu otrzymywania od Sprzedającego ofert i  informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną  oraz  na  świadczenie  usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Sprzedającego, promocjach, rabatach. Dane te mogę w dowolnej chwili być modyfikowane lub usunięte poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnego i wysłanie go  pocztą poleconą na adres Sprzedającego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności

III.        Składanie zamówienie i jego realizacja

1.    Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia udostępnionego w sklepie gastroworld.pl. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia należy umieszczać w rubryce: dodatkowy opis do zamówienia

2.    Każde zamówienie potwierdzane jest drogą elektroniczną. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego.

3.    Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności produktów w magazynie. Standardowo wynosi 2-10 dni roboczych. W przypadku braku towaru w magazynie lub towaru wykonywanego na zamówienie, czas realizacji może wydłużyć się od 14-30 dni – od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. O terminie realizacji Kupujący będzie każdorazowo poinformowany.

4.    Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.

5.    W przypadku, gdy konkretny towar jest dłuższy czas niedostępny, Sprzedający może zaproponować towar zbliżony pod względem parametrów, właściwości i przeznaczenia. Ewentualna zamiana przedmiotu zamówienia może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu jej przez Kupującego.

6.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od PHU SAWEX, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia. Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

7.    Zakupione towary dostarczane są Kupującemu pod adres określony w formularzu zamówienia. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej Fedex. Istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice kraju – po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i kosztów dostawy ze Sprzedającym. Koszty związane z realizacją i obsługą zagranicznego zamówienia pokrywa Kupujący.

8.    Koszty transportu i pobrania towaru są ponoszone przez firmę PHU SAWEX lub Kupującego zgodnie z wytycznymi podanymi w koszyku. Koszty transportu podane przez PHU SAWEX dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz przesyłek z zastrzeżeniem godziny odbioru.

9.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, spowodowane niewłaściwym lub niekompletnym adresem podanym przez Kupującego .

10  Do realizacji zamówień na indywidualne zapotrzebowanie Kupującego (np. meble ze stali nierdzewnej), Sprzedający przystępuje po otrzymaniu na konto zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia brutto.

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówionego towaru skutkować będzie obciążeniem Kupującego kosztami dostawy. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

W zależności od firmy spedycyjnej Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.

Forma płatności: Stałym klientom oraz jednostkom budżetowym udzielane są odroczone terminy płatności. Informacja: tel. 61 863 81 12. Pozostałe formy płatności to: - przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru - dostawa za pobraniem – wyłącznie do kwoty nie przekraczającej 5000,00 zł brutto Koszt pobrania pokrywa Kupujący. W przypadku wcześniejszej wpłaty zaliczki ( towary na indywidualne zamówienie) - dopłata przed dostawą lub za pobraniem w dniu dostawy.

Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Kupującego.  

IV.         Warunki gwarancji, rękojmi, reklamacji i zwrotu towarów

1.    Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe. Do urządzeń dołączana jest karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej przez producenta lub dystrybutora towarów.

2.    Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna. W przypadku braku podpisu i pieczątki Sprzedawcy na karcie gwarancyjnej, konieczne jest przesłanie karty do Sprzedającego – celem jej uzupełnienia.

3.    Prosimy nie wyrzucać opakowania towaru przed jego sprawdzeniem, gdyż może być do niego załączona instrukcja obsługi.

4.    Prosimy zachować, przynajmniej w okresie gwarancji, oryginalne opakowania, aby w razie konieczności odesłania sprzętu do producenta, nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.

5.    Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi – w przypadku umowy zawieranej z podmiotem nie będącym konsumentem.

6.    W przypadku konieczności złożenia reklamacji, należy kontaktować się z PHU SAWEX pisemnie - pod adres e-mail: serwis@sawex.poznan.pl lub faksem na nr 61 867 78 75. Otrzymanie zgłoszenia przez Sprzedającego będzie każdorazowo potwierdzone Kupującemu w formie pisemnej. W przypadku braku takiego potwierdzenia Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedającym.

7.    Podstawą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu tj. faktury VAT

8.    Szczegółowe warunki gwarancji oraz serwisu urządzeń znajdą Państwo na stronie: www.sawex.poznan.pl/pl/serwis.html

9.    Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie w obecności kuriera jakości i kompletności dostawy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości tj. braków lub uszkodzeń, należy sporządzić - w momencie odbioru przesyłki i obecności kuriera – protokół szkody na druku firmowym przewoźnika. Protokół ten należy niezwłocznie przesłać faksem lub mailem do PHU SAWEX – i otrzymać od Sprzedającego potwierdzenie jego dostarczenia. Niedopełnienie tej formalności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami poniesionymi w transporcie.

PHU SAWEX nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

W przypadku konsumenta zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności ze szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” - Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy na piśmie (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie Kupującego). Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pełnowartościowego i nie noszącego śladów eksploatacji towaru (nie później niż w terminie 14 dni),  w stanie niezmienionym (zapakowanym w oryginalne opakowanie). Zwrot towaru odbywa się na koszt Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z działem handlowym PHU SAWEX. Kupujący może dodatkowo ponieść koszt przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru. Informacje dotyczące zwrotu udzielane są pod numerem telefonu 61 863 81 12.

Zwrot pieniędzy na konto Kupującego następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru oraz po otrzymaniu zwrotu podpisanej i datowanej kopii korekty faktury VAT.

Firma PHU SAWEX nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

PHU SAWEX zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów nie będących konsumentami.

 

V.           Warunki płatności

 

1.    Szczegółowo opisane zostały w zakładce Płatności

 

VI.         Postanowienia końcowe

 

1.    Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał właściwy Sąd.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.